"Widzialny Kościół Jezusa Chrystusa jest zgromadzeniem ludzi wierzących, w którym głoszone jest czyste Słowo Boże i udzielane są przyzwowicie sakramenty z zachowaniem obrządków zgodnych z nakazami Chrystusa”
                                                                                                                                                                                                                Artykuły Wiary, Art. XIII

 

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP ugruntowany na opoce wiary w Jezusa Chrystusa wyznaje że:

 • Całe Pismo Święte jest natchnionym przekazem Bożej woli.
 • Słowo Boże jest podstawą i norma formułowania doktryny i etyki metodystycznej.
 • Chrystus ustanowił dwa sakramenty: Chrzest i Wieczerzę Pańska.
 • Chrzest udzielany jest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, zarówno dzieciom jak i dorosłym nie ochrzczonym uprzednio w innym Kościele.
 • Sakrament Wieczerzy Pańskiej (Eucharystia) udzielany jest, zgodnie z nakazem Chrystusa, pod obiema postaciami – chleba i wina.
 • Jedynie Bogu w Trójcy Jedynemu należna jest cześć i chwała. Wszelkie inne kulty – natury, człowieka, wytworów jego rąk – nie powinny mieć miejsca w Kościele Jezusa Chrystusa.
 • Spowiedź powszechna i zwiastowanie łaski Bożej wszystkim pokutującym uznawane sa za wyraz woli Bozej. Czlowiek zbawiany jest tylko przez wiarę i podlega nieustannemu działaniu Bozej łaski: uprzedzającej, usprawiedliwiajacej i uświecajacej.

Praktykowane w Kościele środki łaski to:

 • studiowanie Pisma Św.,
 • modlitwa,
 • post,
 • sakramenty,
 • duchowe rozmowy.

Osoba usprawiedliwiona z łaski przez wiarę może doświadczyć pewności zbawienia gdyż Duch Boży poświadcza duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi (Rzym. 8,16). Wierzący, który doświadczył usprawiedliwienia wkroczył na drogę duchowego wzrostu i powinien zmierzać ku doskonałości w miłości, ku świetości, bez której nikt nie ujrzy Boga. Podstawowe prawdy naszego Kościoła wyrażone zostały w wyznaniach wiary, które stanowią wspólne dobro chrzescijaństwa.

Biblijne nauczanie Kościoła wyrażają: 

 • 44 Kazania Jana Wesleya
 • Noty wyjaśniajace do Nowego Testamentu
 • 24 Artykuły Wiary (skrócona wersja anglikanskich 39 Artykulów Wiary)
 • Wyznanie Wiary Społeczności Ewangelickiej

Społeczną naukę Kościoła ukazują:

 • Zasady Ogólne
 • Zasady Socjalne
 • Socjalne Wyznanie Wiary

Metodysci wezwani są do:

 • nie czynienia nikomu krzywdy i unikania wszelkiego zła
 • czynienia dobra przez służbę bliźniemu
 • korzystanie z ustanowionych środków łaski

 

Dokumenty doktrynalne Kościoła: