My ewangelicy – wyznania metodystycznego – obradujący w Kraplewie k. Ostródy na 97. Konferencji Dorocznej, która jest najwyższym zgromadzeniem synodalnym naszego Kościoła, z radością włączamy się w ogólnonarodowy nurt obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Radość nasza ma swoje uzasadnienie i w tym, że wraz z rodzącą się Niepodległą Polską, w granicach nowo powstałego Państwa Polskiego rodził się Kościół Metodystyczny, który już niebawem będzie obchodził 100. rocznicę działalności.

Jesteśmy dumni z tego, że na apel ówczesnego premiera i ministra spraw zagranicznych, Ignacego Jana Paderewskiego, o pomoc dla powstającej ze zgliszczy Polski, jako jedna z pierwszych organizacji społecznych w USA odpowiedział Episkopalny Metodystyczny Kościół Południa.

Pierwsi misjonarze tego Kościoła, po przybyciu do Polski, od roku 1920 włączyli się w akcję zakładania szkół, otwierania domów dziecka, szeroko pojęte dzieło niesienia pomocy społecznej osobom najbardziej potrzebującym.

Głoszone przez metodystów hasła społeczne i religijne, a także apele o odnowę moralną i religijną, powoli, ale systematycznie, trafiały do serc Polaków, co w konsekwencji zaowocowało powstaniem Kościoła Metodystycznego w Polsce. Kościoła, który głosi m.in., że nie ma innej Ewangelii jak Ewangelia społeczna. Ideom tym byliśmy i jesteśmy wierni aż po dzień dzisiejszy.

Dziś, kiedy w niektórych obszarach życia społecznego szerzą się różnego rodzaju nacjonalistyczne i ksenofobiczne postawy, wyrażamy swój zdecydowany i stanowczy sprzeciw wobec wszelkich form propagowania ideologii i poglądów mających na celu nienawiść i pogardę dla drugiego człowieka, odbieranie mu prawa, co do jego tożsamości obywatelskiej.

Z całą stanowczością podkreślamy, że byliśmy i jesteśmy cząstką naszego narodu, cząstką świadomą swojej odrębności wyznaniowej, ale jeszcze bardziej świadomą swej wierności narodowi i Państwu, w którym żyjemy, dla którego i w obronie którego nasi współwyznawcy walczyli i ginęli w obozach koncentracyjnych i na wszystkich polach walki w latach okupacji nazistowskiej.

Naszym społecznym przekonaniem jest wiara w równość wszystkich ludzi w wypełnianiu obowiązków, jakie nałożył na nas nasz Stwórca. Naszą społeczną zasadą jest dążenie do rzetelności i prawości ludzi walczących z własną ułomnością, z własnymi grzechami i przywarami. Dlatego naszą zasadą w relacjach międzyludzkich jest traktowanie wszystkich ludzi jak bliźnich – jak przyjaciół, jak braci.

My, polscy ewangelicy – wyznania metodystycznego – możemy powiedzieć, że w miarę naszych skromnych możliwości staraliśmy się o zjednoczenie społeczne naszych współobywateli, że rzetelną pracą dawaliśmy i dajemy dowód umiłowania Ojczyzny, że w miarę sił naszych praktykujemy zasady naszej wiary nie tylko na własny użytek, ale dla dobra społecznego.

Jako metodyści wdzięczni jesteśmy Bogu, że tu – w Kraju nad Wisłą – jawnie i legalnie, bez jakichkolwiek przeszkód możemy prowadzić swoją służbę i przyczyniać się do upowszechniania ducha tolerancji wyznaniowej, religijnej i społecznej. W tej atmosferze tolerancji i wzajemnego poszanowania odrębności poglądów religijnych pragniemy nadal pracować i praktykować naszą wiarę.

W 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego Kościół nasz zapewnia, iż w rozumieniu swego posłannictwa pragnie on nadal być i pozostać twórczym elementem życia narodowego, żywą cząstką społeczeństwa budującego swą Ojczyznę na zasadach sprawiedliwości społecznej, równości i pokoju. Kierunek zaś swej drogi upatrujemy we wskazaniach Pana Kościoła, Jezusa Chrystusa, który jest dla nas Drogą, Prawdą i Życiem.

Świadomi najwyższych wartości ewangelicznych, wśród których wizja wyzwolonej i odrodzonej ludzkości zajmuje jedno z naczelnych miejsc, będziemy wiarą, modlitwą i czynem wspierać zmagania o trwałe zwycięstwo pokoju, sprawiedliwości, wolności i praw człowieka w naszym Kraju.

Wzywamy wszystkich w Polsce do modlitw w intencji Ojczyzny, ludzkości i trwałego pokoju w dniu Narodowego Święta Niepodległości, w niedzielę, 11 listopada 2018 roku.

"Przeto naśladujmy to, co należy do pokoju i społecznego budowania!" List do Rzymian 14, 19

Konferencja Doroczna Kościoła 
Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej

Kraplewo, dnia 14 czerwca 2018 roku

Brak komentarzy.