W naszym Kościele na stole komunijnym stoi teraz Biblia Brzeska – jest to reprint oryginalnego wydania Biblii Brzeskiej z roku 1563. 
We wstępie czytamy:
„Ty najprzedniejsze i nazacniejsze Księgi dla ćwiczenia w Zakoniech Bożych, które zową po Grecku i po Łacinie BIBLIA, drukowano w Brześciu Litewskim z rozkazania i nakładem Oświeconego Pana, Pana Mikołaja Radziwiłła, Książęcia na Ołyce i Nieświeżu, Wojewody Wileńskiego, w Wielkim Księstwie Litewskim najwyższego Marszałka etcet. Roku Pańskiego Tysiącnego pięćsetnego sześćdziesiątego trzeciego, Miesiąca Września dnia czwartego (t.j. 4 września 1563 roku)”.
Nazwa Biblii pochodzi od miejsca wydania – Brześć Litewski. Inne nazwy to Biblia Radziwiłłowska – od nazwiska fundatora księcia Mikołaja Radziwiłła Czarnego oraz Biblia Pińczowska związana z Pińczowem – miejscem, gdzie dokonano przekładu. Patronat nad pracami sprawował właściciel Pińczowa Mikołaj Oleśnicki. Tytuł oryginalny – „Biblia święta, tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu, właśnie z Żydowskiego Greckiego y Łacińskiego, nowo na Polski ięzyk, z pilnością y wiernie wyłożon”. Zalecany przez Jana Kalwina obowiązek czytania Biblii w języku ojczystym spowodował zapotrzebowanie polskich protestantów na polski przekład Biblii. W związku z tym, podczas ewangelickiego synodu małopolskiego we Włodzisławiu w 1557 roku powołano specjalną komisję, a na synodzie w Pińczowie w 1559 roku podjęto decyzję o dokonaniu przekładu i wyznaczono tłumaczy – min. Grzegorza Orszaka, Jana Łaskiego, Franciszka Stankara, Piotra Statioriusa, Andrzeja Trzecieskiego, Jakuba Lubelczyka, Marcina Krowickiego.

Biblia została wydana we wrześniu 1563 roku przez Bernarda Wojewódkę, w nakładzie około 500 egzemplarzy. Dzieło dedykowano królowi Zygmuntowi Augustowi. Było to jedyne pełne wydanie Biblii Brzeskiej. Późniejsze wznowienie były tylko częściowe.

Zobacz galerię>>>>

Brak komentarzy.